Efter støtte

Hvis dit projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfond regler for anvendelsen af støtte.

Hvis dit projekt får tildelt Opstart eller Globus Opstart-støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. Hele beløbet udbetales på én gang. Du skal anmode om udbetaling på Min Side

OBS! Vi er klar over, at de særlige omstændigheder vedrørende coronavirus kan påvirke mange projekter. Fonden er imødekommende for alle projektændringer, der følger af situationen. Hvis der er ændringer til jeres projekt, skal du sende en beskrivelse af ændringerne, når du anmoder om udbetaling på Min Side.

Har du fått et positivt svar fra os?

Udbetaling

Udbetaling af Opstart eller Globus Opstart-støtten kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetalingen på Min side. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 10 bankdage, før pengene er på dit konto. Udbetalingsanmodningen skal indsendes senest et år efter, at støtten er bevilget. 

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

Slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart eller Globus Opstart-projekt senest 3 måneder efter det er afsluttet. Slutrapporten udfyldes og indsendes via Min Side.

 

Projektets resultater og slutrapport:

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart eller Globus Opstart-projekt senest 3 måneder efter det er afsluttet.

Slutrapporten udfyldes og indsendes via Min Side. I skemaet skal du også med en bindende underskrift erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

Krav om tilbagebetaling:

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol:

Fonden udvælger hvert år et antal Opstart och Globus Opstart-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

Hvis dit projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

Fra og med den 1. januar 2020 vil fonden følge en ny, forenklet udbetalingsmodel. Den nye model gælder kun nye tilsagn. Alle projekter, der har fået tilsagn før 2020, vil følge den tidligere udbetalingsmodel indtil projektets afslutning. Læs instrukser for den tidligere udbetalingsmodel.

OBS! Vi er klar over, at de særlige omstændigheder vedrørende coronavirus kan påvirke mange projekter. Fonden er imødekommende for alle projektændringer, der følger af situationen. Hvis der er ændringer til jeres projekt, skal I sende en beskrivelse af ændringerne, når I anmoder om udbetaling på Min Side.

For støtte t.o.m. 100.000 dkk eller projektperiode under 6 månader

Udbetaling

Støtten udbetales efter anmodning på Min side. Du bekræfter at projektet forløber som angivet i ansøgningen, samt dokumenterer særlige betingelser og uploade en bankverifikation. Behandlingstiden er normalt 10 arbejdsdage.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

Slutrapport

Du skal afrapportere senest 3 måneder efter projektets slutdato. Her skal du også beskrive de vigtigste erfaringer med det nordisk samarbejde. Har du fået tildelt mere end 200.000 DKK skal du også uploade en revisionserklæring.

For støtte over 100.000 dkk og en projektperiode, som er længere end 6 måneder

1. Udbetaling

1. udbetaling sker efter anmodning på Min side. Du bekræfter at projektet forløber som angivet i ansøgningen, samt dokumenterer særlige betingelser og uploade en bankverifikation. Behandlingstiden er normalt 10 arbejdsdage.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

2. Udbetaling

2. udbetaling sker automatisk midtvejs i projektforløbet.

Slutrapport

Du skal afrapportere senest 3 måneder efter projektets slutdato. Her skal du også beskrive de vigtigste erfaringer med det nordisk samarbejde. Har du fået tildelt mere end 200.000 DKK skal du også uploade en revisionserklæring.

Hvis der sker ændringer i mit projekt
Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. Væsentlige ændringer er fx ændring i forhold til de nordiske deltagere, dvs. de vigtigste nordiske samarbejdspartnere i projektet, eller væsentlige ændringer i projektperioden. Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. Mindre ændringer i deltagerliste, tidsplan og program skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Regnskab

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

Husk at gemme dine regnskaber

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabs-aflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at du skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

Hvis ens projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager man en email med støttebeløb og betingelser for støtten. Det betyder, at man er udpeget som Puls-arrangør og indgår i Nordisk Kulturfonds musiksatsning Puls. I udgangspunktet er man udpeget som Puls-arrangør i en treårig periode.

Herunder finder du instrukser for udbetaling, afrapportering og regnskab for Puls-projekter.

1. Ændringer i projektet
Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen.

I kan ændre op til 1/3 af det ansøgte musikprogram, uden at Nordisk Kulturfond skal godkende det, forudsat at programmet fortsat lever op til Puls-kriterierne. Hvis mere end 1/3 af koncerterne ændres, så skal det godkendes af fonden.

Alle programændringer skal indsendes til puls@norden.org, så fonden kan dokumentere koncerterne og artisterne i Puls-satsningen.  

I skal kontakte fonden, hvis I vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis I udskifter projektleder.

2. Særlige betingelser
Der er særlige betingelser knyttet til jeres støtte. De fremgår af jeres tilsagnsbrev. I skal opfylde disse særlige betingelser, før I kan få udbetalt støtte.

3. Udbetalinger
Udbetaling af jeres støtte sker efter anmodning på Min Side. I kan anmode om udbetalingen af hele beløbet, når I har fået tilsagn om støtte og opfylder betingelserne for støtten. I anvender samme brugernavn, som da I indsendte ansøgningen. I skal ansøge om udbetalingen inden den første koncert.

Linket til Min Side er: https://projekt.nordiskkulturfond.org/

4. Årlige evalueringer og fortsættelse af pulsprogram
Når I ansøger om et fornyet musikprogram for 2018 og 2019 skal I samtidig kort evaluere jeres foreløbige arbejde med Puls. I modtager fortsættelsesskemaet til 2018-2019 af fonden, og det skal indsendes senest 16. april 2018. I skal afrapportere for jeres Puls-koncerter i 2017-2018 senest den 1. oktober 2018.

5. Delregnskab
Som en del af den årlige afrapportering skal der indsendes et delregnskab for jeres Puls-projekt, som skal godkendes af fonden. 

Hvis regnskabet ikke er i danske kroner (DKK), skal det fremgå, hvilken valuta det er i, og hvilken kurs der er regnet med.

Regnskabet skal være underskrevet i hånden af projektlederen.

6. Slutrapportering og regnskab
Når jeres puls-projekt afsluttes skal der laves en afrapportering og indsendes et regnskab for det sidste bidrag. Afrapportering skal indsendes via Min Side senest tre måneder efter, projektet er afsluttet.

Samme krav til valuta, kurs og underskrift som til delregnskab gør sig gældende.

OBS: Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter slutrapporteringen kræve regnskabet udtaget til stikprøvekontrol. Det betyder, at I skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter projektperioden uanset beløbets størrelse.

7. Krav om revisionserklæring for støtte over 200.000 DKK pr. år
Hvis puls-projektet er blevet bevilget mere end 200.000 DKK pr. år, skal der revideres og attesteres af en registreret/godkendes eller autoriseret revisor.

Revisoren skal læse fondens revisorvejledning, som findes på hjemmesiden.

8. Krav om tilbagebetaling
Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis projektlederen overskrider fristen for indtastning af slutrapport med uploadet regnskab og eventuel revision.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

9. Kreditering af puls
I skal i forbindelse med alle koncerter og offentliggørelse og præsentation af jeres koncerter benytte Puls’ logo. Logoet finder I på hjemmesiden (her), og her kan I også læse mere om, hvordan I krediterer.

Vi opfordrer jer til at dele jeres Puls-aktiviteter på Puls’ Facebookside.

 

 

I forbindelse med alle udbetalingsanmodninger på Min Side, skal støttemodtageren vedhæfte en kontodokumentation fra banken (Bank Verification Letter), der bekræfter, at den konto der ønskes udbetalt til, tilhører bevillingshaver. Dokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

  • Identifikation af kontoejer med navn, adresse, oplysning om CVR/organisationsnummer mv.
  • Identifikation af bank med navn, adresse, adresse, oplysning om CVR/organisationsnummer mv.
  • Identifikation af konti incl. IBAN/BIC. Obs! Hvis støtten skal udbetales til en dansk bankkonto, skal du angive registreringsnummer og kontonummer i stedet for IBAN
  • Gyldighedsdato
  • Oplysning om kontaktperson der kan kontaktes ved spørgsmål
  • Underskrift eller stempel af banken
  • Brevet skal skrives på engelsk eller skandinavisk og sendes som pdf
  • Information om den valuta, som støtten ønskes udbetalt i, såfremt din bank ikke modtager betalinger i DKK.

Hvis du allerede har indsendt beviset i forbindelse med, at du tidligere har fået udbetalt støtte, og kontooplysningerne ikke er ændret, behøver du ikke at sende filen igen.

Her kan du hente en skabelon for et standard Bank Verification Letter.

Du kan enten bruge den eller bede om et tilsvarende dokument fra din bank.

Hvis du har modtaget støtte, skal du kreditere Nordisk kulturfond i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt. Du skal så vidt det er muligt anvende fondens logo.

Kreditering bør fremgår af alt skriftligt materiale samt på projektets hjemmeside og i digitale produktioner.

Logoet er i standardformat. Skaleringen må ikke ændres.


Fondens logo
Til print:
Nordisk Kulturfond LOGO (ai)

Til digital brug: 
Nordisk Kulturfond LOGO (png)
Nordisk Kulturfond LOGO (jpg)

Nordisk Kulturfond LOGO white

Globus Opstart
Til print:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

Til digital brug:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)

Puls
Til print:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

Til digital brug:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)