Efter støtte

Hvis dit projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfond regler for anvendelsen af støtte.

Hvis dit projekt får tildelt Opstart eller Globus Opstart-støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. Hele beløbet udbetales på én gang. Du skal anmode om udbetaling på Min Side

OBS! Vi er klar over, at de særlige omstændigheder vedrørende coronavirus kan påvirke mange projekter. Fonden er imødekommende for alle projektændringer, der følger af situationen. Hvis der er ændringer til jeres projekt, skal du sende en beskrivelse af ændringerne, når du anmoder om udbetaling på Min Side.

Har du fått et positivt svar fra os?

Udbetaling

Udbetaling af Opstart eller Globus Opstart-støtten kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetalingen på Min side. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 10 bankdage, før pengene er på dit konto. Udbetalingsanmodningen skal indsendes senest et år efter, at støtten er bevilget. 

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

Slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart eller Globus Opstart-projekt senest 3 måneder efter det er afsluttet. Slutrapporten udfyldes og indsendes via Min Side.

 

Projektets resultater og slutrapport:

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart eller Globus Opstart-projekt senest 3 måneder efter det er afsluttet.

Slutrapporten udfyldes og indsendes via Min Side. I skemaet skal du også med en bindende underskrift erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

Krav om tilbagebetaling:

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol:

Fonden udvælger hvert år et antal Opstart och Globus Opstart-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

Hvis dit projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

Fra og med den 1. januar 2020 vil fonden følge en ny, forenklet udbetalingsmodel. Den nye model gælder kun nye tilsagn. Alle projekter, der har fået tilsagn før 2020, vil følge den tidligere udbetalingsmodel indtil projektets afslutning. Læs instrukser for den tidligere udbetalingsmodel.

OBS! Vi er klar over, at de særlige omstændigheder vedrørende coronavirus kan påvirke mange projekter. Fonden er imødekommende for alle projektændringer, der følger af situationen. Hvis der er ændringer til jeres projekt, skal I sende en beskrivelse af ændringerne, når I anmoder om udbetaling på Min Side.

For støtte t.o.m. 100.000 dkk eller projektperiode under 6 månader

Udbetaling

Støtten udbetales efter anmodning på Min side. Du bekræfter at projektet forløber som angivet i ansøgningen, samt dokumenterer særlige betingelser og uploade en bankverifikation. Behandlingstiden er normalt 10 arbejdsdage.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

Slutrapport

Du skal afrapportere senest 3 måneder efter projektets slutdato. Her skal du også beskrive de vigtigste erfaringer med det nordisk samarbejde. Har du fået tildelt mere end 200.000 DKK skal du også uploade en revisionserklæring.

For støtte over 100.000 dkk og en projektperiode, som er længere end 6 måneder

1. Udbetaling

1. udbetaling sker efter anmodning på Min side. Du bekræfter at projektet forløber som angivet i ansøgningen, samt dokumenterer særlige betingelser og uploade en bankverifikation. Behandlingstiden er normalt 10 arbejdsdage.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

2. Udbetaling

2. udbetaling sker automatisk midtvejs i projektforløbet.

Slutrapport

Du skal afrapportere senest 3 måneder efter projektets slutdato. Her skal du også beskrive de vigtigste erfaringer med det nordisk samarbejde. Har du fået tildelt mere end 200.000 DKK skal du også uploade en revisionserklæring.

Hvis der sker ændringer i mit projekt
Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. Væsentlige ændringer er fx ændring i forhold til de nordiske deltagere, dvs. de vigtigste nordiske samarbejdspartnere i projektet, eller væsentlige ændringer i projektperioden. Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. Mindre ændringer i deltagerliste, tidsplan og program skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Regnskab

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

Husk at gemme dine regnskaber

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabs-aflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at du skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

Hvis du bliver godkendt til at fortsætte som Puls-arrangør i 2020-2021, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I boksene herunder står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

Du bliver udpeget som Puls-arrangør for resten af 2020 og indtil juli 2021.

UDBETALING AF STØTTE

Udbetaling af støtte kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetaling på Min side. Her skal du bekræfte, at projektet forløber som angivet i ansøgningen.

Desuden er det her, du dokumenterer eventuelle særlige betingelser for din støtte.

Endelig indtaster du her dine kontooplysninger, vedhæfter en såkaldt bankverifikation (læs mere her) og viser, hvordan du krediterer fonden.

Behandlingstiden for udbetalinger er normalt 10 arbejdsdage.

SÆRLIGE VILKÅR FOR AT MODTAGE PULS-STØTTE

Du skal bidrage aktivt til markedsføringen af Puls.

Du skal hvert år deltage i et årligt Puls-netværksmøde. Desværre er det pga. corona ikke muligt at mødes i Reykjavik i november 2020 som planlagt. Mødet er udskudt til november 2021.

Du skal løbende indsende opdateringer på de bekræftede artister, du præsenterer i dit Puls-musikprogram.

Du skal årligt indsende en evaluering og et regnskab.

HVIS DER SKER ÆNDRINGER I MIT PROJEKT

Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat.

Ændringer på op til 1/3 af det ansøgte Puls-koncertprogram skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Men alle Puls-koncerter skal dokumenteres og indsendes til fondens sekretariat.

Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. 

Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt.

Regnskab og afrapportering
Når jeres Puls-projekt afsluttes, skal der laves en afrapportering og indsendes et regnskab for støtten. Afrapportering skal indsendes via Min Side senest tre måneder efter, projektet er afsluttet.

KRAV TIL REGNSKAB

Regnskabet i formularen på Min Side skal være i danske kroner (DKK).

Der skal derudover vedlægges et underskrevet og dateret regnskab som bilag. Det skal være underskrevet af projektlederen eller en anden ansvarshavende person. Hvis det vedlagte regnskab ikke er i danske kroner (DKK), skal det fremgå, hvilken valuta det er i, og hvilken kurs der er regnet med.

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

OVERSKUD

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Hvis Puls-projektet viser et overskud, og der har været den påkrævede medfinansiering på minimum 50 % til afholdelsen af Puls-koncerterne, kræver Nordisk Kulturfond ikke en andel af overskuddet tilbagebetalt.

REVISIONSERKLÆRING FOR STØTTE OVER 200.000 DKK PR. ÅR

Hvis Puls-projektet er blevet bevilget mere end 200.000 DKK pr. år, skal der revideres og attesteres af en registreret/godkendes eller autoriseret revisor. Revisoren skal læse fondens revisorvejledning, som findes på fondens hjemmeside.

HUSK AT GEMME DINE REGNSKABER

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabsaflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at I skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

FORBEHOLD FOR PULS-STØTTE

Nordisk Kulturfond forbeholder sig retten til at tilbagetrække støtten til en given Puls-arrangør til enhver tid, hvis pågældende arrangør ikke opfylder kravene til at være en del af Puls-satsningen. Derudover kan fonden trække støtten tilbage, hvis Puls-arrangørens musikprogram for et givet år ikke i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne for Puls.

I forbindelse med alle udbetalingsanmodninger på Min Side, skal støttemodtageren vedhæfte en kontodokumentation fra banken (Bank Verification Letter), der bekræfter, at den konto der ønskes udbetalt til, tilhører bevillingshaver. Dokumentet skal udstedes af banken og indeholde følgende oplysninger:

  • Identifikation af kontoejer med navn, adresse, oplysning om CVR/organisationsnummer mv.
  • Bankkonto inkl. BIC/SWIFT, IBAN (Europa) eller clearingkode (ikke Europa). Obs! Hvis støtten skal udbetales til en dansk bankkonto, skal du angive registreringsnummer og kontonummer i stedet for IBAN.
  • Bankens navn, adresse, CVR/organisationsnummer 
  • Udstedelsesdato
  • Oplysning om kontaktperson i banken, der kan kontaktes ved spørgsmål
  • Underskrift eller stempel af banken
  • Brevet skal skrives på engelsk eller skandinavisk og sendes som pdf
  • Information om den valuta, som støtten ønskes udbetalt i, såfremt din bank ikke modtager betalinger i DKK.

Hvis du allerede har indsendt beviset i forbindelse med, at du tidligere har fået udbetalt støtte, og kontooplysningerne ikke er ændret, behøver du ikke at sende filen igen.

Hvis du har modtaget støtte, skal du kreditere Nordisk kulturfond i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt. Du skal så vidt det er muligt anvende fondens logo.

Kreditering bør fremgår af alt skriftligt materiale samt på projektets hjemmeside og i digitale produktioner.

Logoet er i standardformat. Skaleringen må ikke ændres.


Fondens logo
Til print:
Nordisk Kulturfond LOGO (ai)

Til digital brug: 
Nordisk Kulturfond LOGO (png)
Nordisk Kulturfond LOGO (jpg)

Nordisk Kulturfond LOGO white

Globus Opstart
Til print:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

Til digital brug:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)

Puls
Til print:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

Til digital brug:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)