Efter støtte

Hvis dit projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfond regler for anvendelsen af støtte.

Hvis dit projekt får tildelt Opstart-støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. Hele beløb udbetales på én gang.

Har du fått et positivt svar fra os?

Udbetaling

Samtidig med du får et positivt svar fra os, sætter vi gang i overførsel af penge til dit konto. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 8 bankdage, før pengene er på dit konto.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt. Du skal huske at informere os om ændringer og at bruge fondens logo i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt.

Slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart-projekt senest 1 måned efter det er afsluttet. Hent afrapporteringsskema her (pdf, åbner i nyt vindue).

 

Projektets resultater og slutrapport:

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart-projekt senest 1 måned efter det er afsluttet.

Hent afrapporteringsskema her (pdf, åbner i nyt vindue). I skemaet skal du også med en bindende underskrift erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

Krav om tilbagebetaling:

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol:

Fonden udvælger hvert år et antal Opstart-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

Hvis dit projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

For støtte t.o.m. 200.000 dkk

1. Udbetaling 85%

Første udbetaling på 85% sker efter anmodning på Min side.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt.

Sidste udbetaling 15%

Sidste udbetaling på 15% sker når fonden har godkendt projektregnskab og slutrapportering senest 3 måneder efter projektets slutdato.

For støtte over 200.000 dkk

1. Udbetaling 40%

1. udbetaling på 40% sker efter anmodning på Min side.

Projektet afvikles

Du afvikler dit projekt.

2. Udbetaling 45%

2. udbetaling på 45% sker efter anmodning midtvejs i projektforløbet.

Sidste udbetaling 15%

Sidste udbetaling på 15% sker når fonden har godkendt projektregnskab og afrapportering senest 3 måneder efter projektets afslutning.

1. udbetaling

Første udbetaling kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om første udbetaling på Min side. Her skal du bekræfte, at projektet forløber som angivet i ansøgningen (særligt i forhold til den nordiske deltagelse). Desuden er det her du dokumenterer eventuelle særlige betingelser for din støtte. (fx deltagerliste, program eller tidsplan). Endelig indtaster du her dine kontooplysninger og viser, hvordan du krediterer Fondens støtte.

Behandlingstiden for 1. udbetaling er normalt 10 arbejdsdage.

2. udbetaling for støtte på 200 000 DKK eller mindre

Senest 3 måneder efter den slutdato, du angav i ansøgningen skal du logge på Min side og indtaste oplysninger i slutrapporteringsskemaet om projektets gennemførsel.

Her skal du også beskrive de vigtigste erfaringer med det nordisk samarbejde og her skal jeres regnskab med projektets totale indtægter og udgifter også uploades. Du kan med fordel anvende vores skabelon til regnskab. Dette er dog ikke et krav.

Behandlingstiden er normalt 10 arbejdsdage og sidste udbetaling er altid på 15% af støttebeløbet.

2. udbetaling for støtte på over 200 000 DKK

Hvis du har fået mere end 200 000 DKK udbetales din støtte i tre rater. Cirka midtvejs i projektperioden logger du igen ind med din brugerprofil på Min side og bekræfter, at projektet skrider frem som planlagt eller angiver hvis der er sket ændringer siden 1. udbetaling.

Behandlingstiden for 2. udbetaling er normalt 10 arbejdsdage og 2. udbetaling er altid på 45% af støttebeløbet.

3. udbetaling for støtte på mere end 200 000 DKK

Senest 3 måneder efter den slutdato, du angav i ansøgningen skal du logge på Min side og indtaste oplysninger i slutrapporteringsskemaet om projektets gennemførsel.

Her skal du også beskrive de vigtigste erfaringer med det nordisk samarbejde og her skal jeres regnskab med projektets totale indtægter og udgifter også uploades. Du kan med fordel anvende vores skabelon til regnskab. Dette er dog ikke et krav.

Har du fået tildelt mere end 200 000 DKK skal du også uploade en revisionserklæring. Behandlingstiden er normalt 10 arbejdsdage og sidste udbetaling er altid på 15% af støttebeløbet.

 

Hvis der sker ændringer i mit projekt
Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. Væsentlige ændringer er fx ændring i forhold til de nordiske deltagere, dvs. de vigtigste nordiske samarbejdspartnere i projektet, eller væsentlige ændringer i projektperioden. Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. Mindre ændringer i deltagerliste, tidsplan og program skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Regnskab

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

Husk at gemme dine regnskaber

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabs-aflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at du skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

Hvis ens projekt får tildelt støtte fra Nordisk Kulturfond, modtager man en email med støttebeløb og betingelser for støtten. Det betyder, at man er udpeget som Puls-arrangør og indgår i Nordisk Kulturfonds musiksatsning Puls. I udgangspunktet er man udpeget som Puls-arrangør i en treårig periode.

Herunder finder du instrukser for udbetaling, afrapportering og regnskab for puls-projekter.

1. Ændringer i projektet
Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen.

I kan ændre op til 1/3 af det ansøgte musikprogram, uden at Nordisk Kulturfond skal godkende det, forudsat at programmet fortsat lever op til Puls-kriterierne. Hvis mere end 1/3 af koncerterne ændres, så skal det godkendes af fonden.

Alle programændringer skal indsendes til puls@norden.org, så fonden kan dokumentere koncerterne og artisterne i Puls-satsningen.  

I skal kontakte fonden, hvis I vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis I udskifter projektleder.

2. Særlige betingelser
Der er særlige betingelser knyttet til jeres støtte. De fremgår af jeres tilsagnsbrev. I skal opfylde disse særlige betingelser, før I kan få udbetalt støtte.

3. Udbetalinger
Udbetaling af jeres støtte sker efter anmodning på Min Side. I kan anmode om udbetalingen af hele beløbet, når I har fået tilsagn om støtte og opfylder betingelserne for støtten. I anvender samme brugernavn, som da I indsendte ansøgningen. I skal ansøge om udbetalingen inden den første koncert.

Linket til Min Side er: https://projekt.nordiskkulturfond.org/

4. Årlige evalueringer og fortsættelse af pulsprogram
Når I ansøger om et fornyet musikprogram for 2018 og 2019 skal I samtidig kort evaluere jeres foreløbige arbejde med Puls. I modtager fortsættelsesskemaet til 2018-2019 af fonden, og det skal indsendes senest 16. april 2018. I skal afrapportere for jeres Puls-koncerter i 2017-2018 senest den 1. oktober 2018.

5. Delregnskab
Som en del af den årlige afrapportering skal der indsendes et delregnskab for jeres Puls-projekt, som skal godkendes af fonden. 

Hvis regnskabet ikke er i danske kroner (DKK), skal det fremgå, hvilken valuta det er i, og hvilken kurs der er regnet med.

Regnskabet skal være underskrevet i hånden af projektlederen.

6. Slutrapportering og regnskab
Når jeres puls-projekt afsluttes skal der laves en afrapportering og indsendes et regnskab for det sidste bidrag. Afrapportering skal indsendes via Min Side senest tre måneder efter, projektet er afsluttet.

Samme krav til valuta, kurs og underskrift som til delregnskab gør sig gældende.

OBS: Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter slutrapporteringen kræve regnskabet udtaget til stikprøvekontrol. Det betyder, at I skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter projektperioden uanset beløbets størrelse.

7. Krav om revisionserklæring for støtte over 200.000 DKK pr. år
Hvis puls-projektet er blevet bevilget mere end 200.000 DKK pr. år, skal der revideres og attesteres af en registreret/godkendes eller autoriseret revisor.

Revisoren skal læse fondens revisorvejledning, som findes på hjemmesiden.

8. Krav om tilbagebetaling
Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis projektlederen overskrider fristen for indtastning af slutrapport med uploadet regnskab og eventuel revision.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

9. Kreditering af puls
I skal i forbindelse med alle koncerter og offentliggørelse og præsentation af jeres koncerter benytte Puls’ logo. Logoet finder I på hjemmesiden (her), og her kan I også læse mere om, hvordan I krediterer.

Vi opfordrer jer til at dele jeres Puls-aktiviteter på Puls’ Facebookside.

 

 

Hvis du har modtaget støtte, skal du kreditere Nordisk kulturfond i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af dit projekt. Du skal så vidt det er muligt anvende fondens logo.

Kreditering bør fremgår af alt skriftligt materiale samt på projektets hjemmeside og i digitale produktioner.

Logoet er i standardformat. Skaleringen må ikke ændres.


Fondens logo
Til print:
Nordisk Kulturfond LOGO (ai)

Til digital brug: 
Nordisk Kulturfond LOGO (png)
Nordisk Kulturfond LOGO (jpg)

Nordisk Kulturfond LOGO white

Handmade
Til print:
Handmade LOGO black (ai)
Handmade LOGO white (ai)

Til digital brug:
Handmade LOGO black (png)
Handmade LOGO white (png)

 

Puls
Til print:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

Til digital brug:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)