Hae tukea

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta. Rahasto jakaa kolmenlaista tukea: yleistä projektitukea, jolla on kolme vuotuista hakuaikaa, OPSTART-käynnistystukea ja panostustukea.

Hae projektitukea nyt

Projektissa täytyy olla mukana vähintään kolme Pohjoismaata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Projektissa täytyy olla taiteellista tai kulttuurista sisältöä.

Hakemusten keskeisiä arviointikriteerejä ovat pohjoismainen osallistuminen ja ankkurointi sekä projektien laatu ja vaikuttavuus. Täällä voit perehtyä vaatimuksiin, joita Pohjoismainen kulttuurirahasto asettaa projekteille ja hakemuksille. Lisäksi voit lukea hakemusten arvioinnista. Kunnollinen perehtyminen helpottaa muodollisten vaatimusten täyttämistä ja säästää aikaa.

Hakemuksen arviointi

1.

Projektin pohjoismainen painoarvo

Onko projektissa osallistujia vähintään kolmesta Pohjoismaasta?

2.

Projektin laatu ja tavoitteet

Mikä on projektin taiteellinen tai kulttuurinen tavoite ja sisältö?

3.

Projektin ankkurointi

Onko projekti ankkuroitu tarkoituksenmukaisiin kansallisiin toimintaympäristöihin Pohjoismaissa? 

4.

Projektin vaikuttavuus

Miten projekti kykenee edistämään pohjoismaisen taide- ja kulttuurielämän uudistumista ja dynaamisuutta.?

Seuraavassa voit lukea lisää rahaston arviointikriteereistä ja toiminnasta, jota Pohjoismainen kulttuurirahasto ei tue.

Projektin pohjoismainen painoarvo

Rahasto arvioi aina projektissa tehtävän pohjoismaisen yhteistyön painoarvoa. Huomiota kiinnitetään muun muassa projektin osallistujiin ja yhteistyökumppaneihin.

Rahasto tukee projekteja, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). 

Kolmen Pohjoismaan lisäksi projektissa voidaan tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden ulkopuolisten kumppanien kanssa.

Huom! 

 • Rahasto ei tue yksityishenkilöiden tai ryhmien osallistumista tapahtumiin. Tukea voi hakea vain järjestäjä.
 • Rahasto tukee kiertuetoimintaa vain, jos se on pohjoismaisen yhteistyön osa.
Projektin laatu ja tavoitteet

Rahasto arvioi projektin laatua sen omaperäisyyden sekä taiteellisten tai kulttuuristen tavoitteiden ja sisältöjen perusteella. Lisäksi arvioidaan projektin toteutettavuutta ja toteutusmenetelmää.

Huom!

 • Rahasto ei tue eri alojen tuotteiden tuotantoa ja julkaisua, mikäli se on projektin ensisijainen tavoite. Tämä koskee esimerkiksi musiikki-, elokuva- ja tv-tuotantoa, tietokonepelien tuotantoa, kirjojen julkaisua tai käännöksiä.
 • Rahasto ei tue kulttuuri- ja taidekentän ulkopuolisia projekteja, kuten urheilutapahtumia.
 • Rahasto ei tue ulkomaanopintoja eikä luokkaretkiä.
Projektin ankkurointi

Rahasto arvioi, onko projekti ankkuroitu tarkoituksenmukaisiin kansallisiin toimintaympäristöihin. Tämä tapahtuu muun muassa tarkastelemalla yhteistyökumppanien sitoutumista ja projektin rahoitusta.

Huom!

Rahasto edellyttää projekteilta muuta asianmukaista rahoitusta ja pitää sitä projektin pohjoismaisen ankkuroinnin keskeisenä osana. Mitä suurempaa summaa haetaan, sitä suurempia vaatimuksia rahasto asettaa omarahoitusosuudelle ja muiden rahoittajien osuudelle. Muun rahoituksen osuuden tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 50 %, eikä pohjoismaisista tukijärjestelmistä haettava yhteissumma ei saa ylittää 85 %:a projektin rahoituksesta.

 

Projektin vaikuttavuus

Rahasto arvioi projektin kykyä edistää pohjoismaisen taide- ja kulttuurielämän uudistumista ja dynaamisuutta.

Toistuvat projektit

Rahasto arvioi pitkäkestoisia tai toistuvia projekteja kehitysnäkökulmasta. Huomiota kiinnitetään varsinkin projektin muodon ja sisällön omaleimaisuuteen tai innovatiivisuuteen sekä tapaan, jolla tuloksia levitetään ja yleisöä osallistetaan.

Huom!
Rahasto ei tue monivuotisten projektien perusrahoitusta. Monivuotisissa tai toistuvissa projekteissa tuetaan ensisijaisesti pohjoismaisesta yhteistyöstä koituvia lisäkustannuksia

Pohjoismaiden ulkopuolella toteutettavat projektit

Pohjoismaiden ulkopuolisia projekteja arvioidaan sen pohjalta, luovatko ne arvoa pohjoismaisille kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille. Lisäksi arvioidaan projektien laatua, seurantaa, vaikuttavuutta sekä ulkomaista kiinnostusta projektiin. Projektilla täytyy siis olla aktiivisia ja päteviä ulkomaisia kumppaneita, jotka tarjoavat projektille palveluja tai rahoitusta.

Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taiteenalojen toimijat, kunhan projekti on rahaston kriteerien mukainen. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, organisaatio, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

Yleiset ehdot
Rahaston yleiset ehdot koskevat kaikkia projektituen hakemuksia. Seuraavassa voit lukea Pohjoismaisen kulttuurirahaston yleisistä hakuehdoista:

Projektin rahoitus

Yhdelle projektille haettavan tuen enimmäissumma on 500 000 Tanskan kruunua (noin 67 000 euroa).

Rahasto voi myöntää tukea projektin omiin hallinto- ja palkkakuluihin, mikäli ne suoraan liittyvät projektiin.

Omarahoitusosuuteen voi sisällyttää vapaaehtoista työpanosta. Vapaaehtoisen työpanoksen perustana oleva laskelma tulee eritellä hakemuksen budjetissa.

Huom!
Rahasto ei tue laitosten käyttökustannuksia, tekniikkaa, korjaus- ja rakennushankkeita tai vastaavia kohteita.

Projektikausi

Projekti voi kestää tuen myöntämisvuoden jälkeen enintään kaksi seuraavaa kalenterivuotta. 

Varsinaista projektitoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallitus on tehnyt päätöksensä ja olet saanut myöntämispäätöksen.

Tukea ei voi hakea taannehtivasti jo toteutuneisiin kuluihin.

Hakuprosessi

Rahasto vastaanottaa vain rahaston hakuportaalissa täytettäviä verkkohakemuksia. Postitse tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

Jos olet saanut rahastolta hylkäämispäätöksen, voit hakea samalle projektille tukea vielä kerran.

Julkisuussäännöt

Rahaston julkisuussääntöjen mukaan hakemukset ovat julkisia lukuun ottamatta henkilö- ja pankkitietoja. 

Kaikki myöntämispäätökset julkistetaan rahaston verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

OPSTART-apurahalla halutaan tukea ideointivaihetta, jonka tavoitteena on uudenlaisen pohjoismaisen yhteistyön syntyminen uuden innovatiivisen taide- tai kulttuuriprojektin ympärille. 

OPSTART vai perinteinen projektiapuraha?

OPSTART-tuen avulla voit parantaa projektisi laatua. Sinulla on oltava pitkäntähtäimen projekti-idea ja selkeä kuva siitä, minkälaisia toimijoita haluat saada mukaan projektiisi. Et siis voi hakea OPSTART-tukea pienempien ja jo valmisteltujen projektien toteuttamiseen. Suurin haettava tukisumma on 25.000 DKK.

Projektissa on oltava osallistujia vähintään kahdesta Pohjoismaasta, ja projektin tavoitteena on oltava yhteistyön laajentaminen useamman Pohjoismaan välille. Tuen hakemiselle ei ole yhtä takarajaa ja vastauksen saa sähköpostitse 20 päivän kuluessa. Voit lukea OPSTART-tuen hakukriteereistä ja projektin vaatimuksista täällä.

HUOM! 5. kesäkuuta 2016 jälkeen lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn vasta kesätauon jälkeen 15. elokuuta 2016. 

Jos haet perinteistä projektiapurahaa, on suurin haettava tukisumma 500.000 DKK. (Huomaa kuitenkin, että myönnettyjen tukisummien keskiarvo on 125.000 DKK). Projektissa on oltava myös muita rahoittajia, ja vuodessa on kolme hakuaikaa. Jos haet perinteistä projektitukea, voit lukea projektin ja hakemuksen vaatimuksista kohdasta "Projektituki".

Pohjoismainen kulttuurirahasto on tehnyt päätöksen rahaston HANDMADE-teemapanostuksen hakukriteereistä ja -ehdoista. Hakuaika päättyy 15 elokuuta 2016 klo 12:00 Tanskan aikaa.

Jos sinulla on kysyttävää rahaston HANDMADE-erityisteemasta, ole yhteydessä sihteeristöön viimeistään 29. kesäkuuta. Sen jälkeen sihteeristö on kesätauolla. Elokuun 1. päivästä lähtien tarjolla on supistetusti neuvontaa ja tiedotusta, joka koskee itse hakemusta.

Mitä hakemuksen on sisällettävä?

Rahasto on nyt julkaissut ohjeet siitä, mitä HANDMADE-panostukseen suunnattujen hakemusten on sisällettävä. Hakemukseen on liitettävä erillinen liitetiedosto, jossa sinun on kerrottava, mille toimialalle projektisi sijoittuu ja miten projektissasi pyritään kehittämään ja määrittelemään uudelleen käsityötä ja käsillä tekemistä koskevia ajattelutapoja ja näkökulmia – sekä omalla toimialallasi että sen ulkopuolella.

Liitteessä on kerrottava selkeästi, millä tavoin projektisi edesauttaa perinteisten toimialojen rajapintojen uudistamista ja purkamista. Hakemuksessa on myös kerrottava konkreettisesti, kuinka projektin etenemisestä ja sen tuloksista on tarkoitus viestiä julkisuudessa. Lisäksi sinun on kuvattava, minkälainen merkitys pohjoismaisella tai kansainvälisellä yhteistyöllä on käsillä tekemiseen liittyvien raja-aitojen rikkomisessa. Liitteessä on oltava myös koko projektin kattava aikataulu ja toimintasuunnitelma.

Näin haet HANDMADE-tukea:

Hakuaika päättyy 15. elokuuta 2016 klo 12:00 Tanskan aikaa. 
Hakemus lähetetään sähköisesti rahaston hakujärjestelmässä.

Sähköisessä hakemuksessa on oltava mukana seuraavat liitteet:

 • HANDMADE-liite (laajennettu projektikuvaus) max. 5 sivua. 
 • Tarkennettu budjetti, josta käy ilmi projektin kokonaiskulut ja rahoitussuunnitelma.
 • Lyhyt CV /kuvaus projektin keskeisistä osallistujista.
 • Teoskuvia (tai linkkejä) enintään 3 aikaisemmasta merkittävästä projektista.

Ketkä voivat hakea?

Hakijan tulee harjoittaa toimintaa, joka keskittyy käsiteolliseen ja taiteelliseen muotoiluun. Hakija voi olla organisaatio, yhdistys, instituutio, itsenäinen toimija tai toimijaverkosto. Toimijoilla tarkoitetaan esim. muotoilijoita, taidekäsityöläisiä, puuseppiä tai muita taiteellista taustaa ja kokemusta omaavia henkilöitä. Projektissa voi olla toimijoita myös Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Miten hakemukset arvioidaan?

HANDMADE-tukeen sovelletaan rahaston yleisiä hakuehtoja. Niiden lisäksi sovelletaan seuraavia ehtoja:

Projektissa tulee kehittää ja esitellä käsiteollista ilmaisua painottaen poikkialaisuutta, vapautta, innovatiivisuutta, kokeellisuutta ja käsitteellisyyttä. Projektin on haastettava ja rikottava käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden perinteisiä rajoja. Projektiin olisi siksi hyvä sisällyttää myös muiden alojen – kuten kuvataiteen ja arkkitehtuurin – toimijoita tai organisaatioita.

Hakemukset arvioi erityinen asiantuntijaryhmä, ja rahaston hallitus tekee lopullisen päätöksen HANDMADE-tuen jakamisesta. Rahasto on varannut HANDMADE-panostukseen 3 miljoonaa Tanskan kruunua, joka voidaan jakaa enintään 6 projektin kesken.

Lue lisää HANDMADE-asiantuntijoista

Milloin saan vastauksen?

Arvioitu ajankohta tukipäätösten antamiselle on 1. marraskuuta 2016. Projekti voi siksi alkaa aikaisintaan 1. marraskuuta 2016. Hakemukset käsitellään kahdessa vaiheessa. Asiantuntijat tekevät ensimmäisen valinnan syyskuun aikana. Niille hakijoille, joiden hakemukset eivät etene toiselle syvemmälle arviointikierrokselle, ilmoitetaan syyskuun lopussa. HANDMADE-asiantuntijat antavat suosituksensa rahaston hallitukselle, joka tekee marraskuussa 2016 lopullisen päätöksen panostukseen kohdennetun 3 miljoonan Tanskan kruunun (n. 400 000 euroa) jakamisesta.

HANDMADE-projekteja koskevat erityiset ohjeet

 • Projekti voi alkaa aikaisintaan 1. marraskuuta 2016.
 • Haettava tukisumma voi olla 500 000 DKK – 1 000 000 DKK.
 • Rahaston apuraha voi kattaa enintään 85% projektin koko rahoituksesta.

Projektituki
Varsinaista projektitoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin rahasto on tehnyt päätöksensä ja olet saanut vastauksen..

Rahaston kolme hakuaikaa vuonna 2016:

 • Hakuaika päättyy 1. helmikuuta - Vastaus viimeistään 16. maaliskuuta
 • Hakuaika päättyy 2. toukokuuta - Vastaus viimeistään 15. kesäkuuta
 • Hakuaika päättyy 3. lokakuuta- Vastaus viimeistään 16. marraskuuta

Verkkohakemus käsitellään kulloiseenkin määräaikaan mennessä vain, mikäli se on lähetetty Omalta sivulta viimeistään klo 12.00 Tanskan aikaa (UTC+1). Hakemus kannattaa kuitenkin lähettää hyvissä ajoin. Huomaa, että sihteeristö vastaa hakemuksia koskeviin kysymyksiin vain toimistoaikana.

OPSTART
Haulle ole määrätty yhtä takarajaa. Otamme hakemuksia vastaan jatkuvasti, ja saat vastauksen sähköpostitse kahden viikon kuluessa. Emme ota vastaan hakemuksia kesä- ja pääsiäsilomalla emmekä joulun tai uudenvuoden aikaan. Ilmoitamme tarkat ajankohdat kotisivullamme.

HUOM! 5. kesäkuuta 2016 jälkeen lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn vasta kesätauon jälkeen 15. elokuuta 2016. 

Teemapanostukset
Pohjoismaisen kulttuurirahaston HANDMADE-panostuksella halutaan tukea muotoilualaa ja käsiteollista muotoilua. Rahasto on varannut panostukseen 3 miljoonaa Tanskan kruunua, joka jaetaan korkeintaan 6 projektin kesken vuonna 2016.
HANDMADE-hakemukset on lähetettävä viimeistään 15. elokuuta 2016.
OPSTART-käynnistystukea on mahdollista hakea laajemman projektin valmistelua varten.